Angličtina
Slová, na ktorých ste vy a vy, sú bežné z hľadiska výslovnosti, líšia sa však ich významom a použitím. Hoci je nás veľa, ktorí ich používajú vzájomne zameniteľne, kvôli nedostatku...
Všetci vieme, že slová „vôľa“ a „budú“ sa v budúcom čase používajú na označenie niečoho, čo sa ešte nestalo, ale bude sa to diať v nasledujúcom období. Mnoho ľudí nechápe,...
Aj keď používamekto', keď chceme hovoriť o predmete vety, použijeme'koho'ak hovoríme o predmete slovesa. Kto a koho sú triedou wh-word, ktoré sa bežne používajú na kladenie otázok alebo zavádzanie vety...
Slová „počkať“ a „čakať“ sú vo svojom význame úplne identické a zdá sa, že sú synonymá, ale nemali by sa používať zameniteľne. Je to tak preto, že „čakanie“ je formálnejšie...
Pokiaľ nie sú podriadené spojenia, ktoré majú podmienené konotácie, takže sú celkom ľahko nesprávne vyložené. Pokiaľ odkazuje na spojenie, ktoré znamená výnimku z daného tvrdenia. Na druhej strane, kým je...
Slová „do“ a „tiež“ sú homonymá, ktoré majú podobnú výslovnosť, líšia sa však ich významom, pravopisom a pôvodom. Zatiaľ čo slovo na sa vo vetách používa na označenie smeru. Na...
Slová „hodil a prechádzajú“ sú homonymá, ktoré znejú rovnako, nemožno ich však zamieňať. Je to spôsobené skutočnosťou, že tieto slová nie sú iba napísané inak, ale ich významy sa líšia....
Slová „toto“ a „že“ sú demonštračné zámeno, ktoré sa používa na označenie niečoho. Nielen to, ale tiež prichádzajú do kategórie demonštračných determinátorov, ktoré sa používajú pred jednotným podstatným menom, ktoré...
Slová tam a ich sa často používajú nesprávne, pretože sú to homofóny, vďaka ktorým znejú podobne, ale majú rôzny pravopis a význam. Zatiaľ čo slovo „tam„má niekoľko použití, ale bežne sa...
doložka znamená množinu slov, ktorá je súčasťou vety, ale obsahuje svoj vlastný predmet a predikát. relatívna doložka je typ klauzuly, ktorá vyjadruje osobu alebo vec, o ktorej hovorí rečník. V...