Rozdiel medzi filozofiou a psychológiou

filozofia

Filozofia odvodená z gréckeho slova „filozofia“ sa doslova prekladá do „lásky k múdrosti“. Filozofia je štúdium všeobecných a základných problémov, ktoré sa týkajú konkrétnych záležitostí, ako sú hodnoty, existencia, znalosť, dôvod a jazyk. Metódy filozofického skúmania zahŕňajú výsluch, kritickú analýzu a racionálne diskusie. Filozofické otázky, ktoré boli položené v minulosti, zahŕňajú: je možné niečo vedieť a dokázať to? Čo je najreálnejšie a aký je zmysel života? Filozofia sa však týka aj konkrétnejších otázok, ako napríklad: majú ľudia slobodnú vôľu a aký je najlepší spôsob života?

Psychológia

Psychológia odvodená z gréckeho slova „psychológia“ sa doslovne prekladá do „štúdia ľudského ducha“. Psychológia je štúdium ľudskej mysle a ľudského správania. Zahŕňa skúmanie vedomých i nevedomých skúseností, ako aj vzájomné pôsobenie medzi myšlienkami, pocitmi a správaním. Psychológia je akademická disciplína a aplikovaná veda, ktorá sa snaží porozumieť úlohe mentálnych procesov v ľudskom správaní a zároveň skúma fyziologické a biologické funkcie, ktoré sú základom kognitívneho spracovania a správania. Koncepty skúmané psychológmi zahŕňajú vnímanie, poznanie, pozornosť, emócie, inteligenciu, fenomenológiu, motiváciu, fungovanie mozgu, osobnosť, správanie, vzťahy a odolnosť. Metódy empirického psychologického skúmania zahŕňajú experimentálne štúdie na odvodenie príčinných a korelačných vzťahov medzi rôznymi premennými.

Rozdiely medzi dvoma postupmi

Filozofia pravdepodobne podporuje všetky vedy vrátane psychológie, a preto sa obe disciplíny do istej miery prekrývajú. Aj keď obe vedomostné organizácie skúmajú ľudí a život, aspekty, na ktoré sa každá disciplína zameriava, sú značne odlišné. To znamená, že zatiaľ čo sa filozofia pokúša pochopiť existenciu ľudského života, psychológia sa pokúša porozumieť ľudskému správaniu.

Okrem tém, ktoré pokrývajú jednotlivé oblasti, sa filozofia a psychológia líšia aj metódami, ktoré používajú na zodpovedanie otázok. Filozofia skúma oblasti ako život po smrti prostredníctvom otázok a odpovedí a nikdy nevytvorí jedinú správnu odpoveď. Naopak, psychológia používa vedecké metódy na pochopenie ľudského správania. Zahŕňa to testovanie hypotéz, ktoré vyúsťujú do logických záverov podporovaných pozorovaniami aj fyzickými údajmi.

Okrem toho sa filozofia a psychológia líšia v možnostiach zamestnania. Majstri filozofie môžu byť zamestnaní ako učitelia, vedci, autori a akademickí rečníci. Naopak, psychológovia sú schopní pracovať v širokom spektre oblastí. Môžu sa stať klinickými psychológmi, ktorí diagnostikujú a liečia stavy duševného zdravia, alebo sa môžu stať poradenskými psychológmi, ktorí ľuďom poskytujú poradenstvo v rôznych otázkach. Psychológovia sa môžu stať aj akademickými rečníkmi, lektormi terciárneho vzdelávania, autormi a výskumníkmi.